Områder

Hos Sundgaard Advokater vægtes det personlige engagement med klienten højest. Advokaten er tilgængelig, når behovet opstår, ligesom aftalte produkter og ydelser leveres til tiden. Tonen er uformel, og målet er sammen med klienten at skabe de bedste løsninger.

Sundgaard Advokater er en del af Homann Advokater, hvilket betyder, at der er andre advokater, der kan bistå, hvis opgaven forudsætter kompetencer, Sundgaard Advokater ikke er specialiseret i, ligesom flere advokater kan bistå ved større opgaver. Se mere på www.homannlaw.dk

 

Gunvor Sundgaard Happe
Advokat (L), Partner

gsh@homannlaw.dk
+45 25 10 05 03

 

 

Agnete Brus Krusell
Advokat (L), Partner

abk@homannlaw.dk
+45 25 10 05 69

 

 

 

Thomas Torre Christiansen
Advokat (H), Partner

ttc@homannlaw.dk
+45 40 92 29 65

Sundgaard Advokater er en del af Homann Advokater, der er et kontorfællesskab mellem flere advokatfirmaer. Sundgaard Advokatfirma/Homann Advokater er beliggende Amagertorv 11, 1160 København K.

Se også www.homannlaw.dk. Heraf fremgår tillige forretningsbetingelser.

 

Sundgaard Advokaters CVR-nummer er 34675404, og Sundgaard Advokater er organiseret som et interessentskab.

Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

firmaet og de øvrige advokater hos Homann Advokater, er ansvarsforsikret hos Tryg Vesta Forsikring A/S, og der er stillet de af Advokatsamfundet krævede garantier, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Sundgaard Advokater har klientbankkonti i Danske Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. DKK 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet er indsat. Nærmere oplysning om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Sundgaard Advokater er underlagt tavshedspligt. Således vil enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, som modtages i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Alle danske advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126. Herudover er alle danske advokater underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Klager over advokaters adfærd og salærer behandles af Advokatnævnet, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 Kø benhavn K. Telefonnummer: 33 96 97 98. E-mailadresse: klagesagsafdelingen@remove-this.advokatsamfundet.dk. Se også www.advokatnaevnet.dk.

 

Sundgaard Advokater er på samme vis som andre advokater omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Det betyder blandt andet, at Sundgaard Advokatfirma i et vist omfang har pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienter.

Sundgaard Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.